13/10/2019

[Báo cáo] Việt Nam Digital cập nhật đến 2021

Báo cáo Người dùng Internet Việt nam | Vietnam Digital là báo cáo chuyên sâu về hành vi người dùng Internet tại Việt Nam do WeAreSocial và Hootsuite phân tích. Báo cáo được cập nhật hằng năm và được xem là tài liệu cơ bản trong việc đánh giá hành vi người dùng Internet tại Việt Nam.

Nội dung cơ bản của báo cáo:

  • Tổng quan về người dùng Internet: độ tuổi, mức độ tăng trưởng, thời gian sử dụng các thiết bị
  • Phân tích hành vi sử dụng Internet của người dùng Việt Nam
  • Phân tích hành vi sử dụng Mạng xã hội của người dùng Việt Nam
  • Phân tích hành vi sử dụng Mobile của người dùng Việt Nam
  • Phân tích hành vi  trên các trang “Thương mại điện tử” của người dùng Việt Nam
Báo cáo thi trường, báo cáo ngành

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.