Digital marketing. Chuyên mục về kiến thức Digital Marketing

Các nội dung cơ bản trong lãnh vực Digital Marketing

  • Kiến thức nền tảng
  • Digital platform: website, email, social …
  • Digital tool: giới thiệu và hướng dẫn sử dụng
  • Kế hoạch Digital Marketing
  • Case-study
  • Tracking & KPI