Tổng hợp bài tập “Phân tích tài sản online của doanh nghiệp” học kỳ đầu 2020 (Lớp đại trà)

Đề tài nhóm 1: PONDS, ACNES, THE FACE SHOP https://www.slideshare.net/secret/9hq7UAc1W1eZqk Đề tài nhóm 2: CANIFA, SAKURAFASHION, YISHOP https://www.slideshare.net/secret/6q1L8dho5dVcNB Đề tài nhóm 3: PONDS, THE FACE SHOP, INNISFREE https://www.slideshare.net/secret/2gFLV8R6eJppCo Đề tài nhóm 4: NAILROOM, TRANG NAIL CARE, KEIDI NAILS https://www.slideshare.net/secret/1zl8nmJy3mc0E Đề tài nhóm 5:VIETTRAVEL, SAIGONTOURIST, BENTHANH TOURIST https://www.slideshare.net/secret/72Ht5K7o1urgcB Đề tài nhóm 6: VIETTRAVEL, SAIGONTOURIST, BENTHANH TOURIST […]

Phân tích Digital Assets