Marketing mix

Marketing-mix (n) : Hỗn hợp marketing hoặc không dịch thuật sang tiếng Việt Marketing – mix  là tập hợp các […]

Marketing management

Marketing management (n): Quản trị Marketing “Quản trị Marketing như là một nghệ thuật và khoa học về sự lựa […]

Marketing

Marketing /ˈmɑːrkɪtɪŋ/ (n): Marketing – không chuyển ngữ tiếng Việt “Marketing là quá trình mang tính quản trị và xã […]

Offer

Offer /ˈɔːfər/ (n) : Sản phẩm trên quan điểm Marketing, đề xuất thị trường “Sản phẩm trên quan điểm Marketing […]

Demand

Demand /dɪˈmænd/ (n): Số cầu, đòi hỏi, nhu cầu có khả năng thanh toán “Số cầu là những mong muốn […]

  • 1
  • 2