Want

Want /wɑːnt/ (v) Mong muốn “Mong muốn là một hình thức cụ thể của nhu cầu được tạo thành bởi […]

Need

Need /niːd/ (v): Nhu cầu “Nhu cầu của con người là trạng thái thiếu hụt mà con người cảm nhận […]

Market

Market /ˈmɑːrkɪt/ (n) Thị trường Trong lĩnh vực Marketing, Thị trường (market) là tập hợp tất cả người mua sản […]

Exchange

Exchange /ɪksˈtʃeɪndʒ/   (n) : Trao đổi Trao đổi là hành vi nhận từ một người nào đó thứ mà mình […]

Remarkable

Remarkable /rɪˈmɑːrkəbl/ (adj) Độc đáo Ví dụ: What makes a brand remarkable?

  • 1
  • 2