29/08/2021

Demand

Demand /dɪˈmænd/ (n): Số cầu, đòi hỏi, nhu cầu có khả năng thanh toán

Số cầu là những mong muốn của con người được hỗ trợ bởi sức mua”

Khái niệm nguyên gốc trong tiếng Anh:

“Human wants that are backed by buying power”

Nguồn: Kotler & Armstrong (2017), Principle of Marketing, Pearson; 17th edition

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *