30/08/2021

Marketing management

Marketing management (n): Quản trị Marketing

“Quản trị Marketing như là một nghệ thuật và khoa học về sự lựa chọn thị trường mục tiêu và xây dựng mối quan hệ có lợi với thị trường mục tiêu. Mục tiêu của nhà quản trị marketing là thu hút, giữ chân và phát triển khách hàng mục tiêu bằng cách tạo ra, cung cấp và truyền đạt giá trị khách hàng vượt trội”

Khái niệm nguyên gốc trong tiếng Anh:

Marketing management as the art and science of choosing target markets and building profitable relationships with them. The marketing manager’s aim is to engage, keep, and grow target customers by creating, delivering, and communicating superior customer value.”

Nguồn: Kotler & Armstrong (2017), Principle of Marketing, Pearson; 17th edition

 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *