31/08/2021

Marketing mix

Marketing-mix (n) : Hỗn hợp marketing hoặc không dịch thuật sang tiếng Việt

Marketing – mix  là tập hợp các công cụ marketing chiến thuật – sản phẩm, giá cả, phân phối, xúc tiến – mà một doanh nghiệp tích hợp lại để tạo ra phản ứng mà doanh nghiệp mong muốn trên thị trường mục tiêu. Marketing – mix bao gồm tất cả mọi thứ mà doanh nghiệp có thể thực hiện để thu hút người tiêu dùng và mang lại giá trị cho khách hàng.

Khái niệm nguyên gốc trong tiếng Anh:

“The set of tactical marketing tools – product, price, place, and promotion – that the firm blends to produce the response it wants in the target market. The marketing mix consists of everything the firm can do to engage consumers and deliver customer value.”

Nguồn: Kotler & Armstrong (2017), Principle of Marketing, Pearson; 17th edition

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *