29/08/2021

Marketing

Marketing /ˈmɑːrkɪtɪŋ/ (n): Marketing – không chuyển ngữ tiếng Việt

Marketing là quá trình mang tính quản trị và xã hội, theo đó các cá nhân và tổ chức đạt được những gì họ muốn và cần thông qua việc tạo dựng và trao đổi giá trị với những cá nhân hoặc tổ chức khác

Khái niệm nguyên gốc trong tiếng Anh:

Marketing is a social and managerial process by which individuals and groups obtain what they need and want through creating and exchanging value with others”(

Nguồn: Kotler & Armstrong (2017), Principle of Marketing, Pearson; 17th edition

AMA (2017): “Marketing là các hoạt động, tập hợp các tổ chức và các quy trình để sáng tạo, truyền thông, phân phối và trao đổi các ý tưởng, hàng hóa và dịch vụ có giá trị cho khách hàng, đối tác và xã hội.”

Khái niệm nguyên gốc trong tiếng Anh:

Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large.

Nguồn: MA, 2017, “Definition of Marketing,” https://www.ama.org/the-definition-of-marketing-what-is-marketing

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *