Slide  GÓC KIẾN THỨC MARKETING dummyGóc kiến thức Marketing  GÓC KIẾN THỨC MARKETING dummy

GÓC KIẾN THỨC – HỌC MARKETING

Chia sẻ kiến thức nền tảng về Marketing

PHẦN 1 – NHẬP MÔN

Thuật ngữ marketing  GÓC KIẾN THỨC MARKETING TMC

THUẬT NGỮ MARKETING

PHẦN 2 – CÁC HỌC PHẦN CỐT LÕI

Digital marketing  GÓC KIẾN THỨC MARKETING tmc

DIGITAL MARKETING

PHẦN 3 – KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

I. Thấu hiểu thị trường

Ngành hàng kinh doanh  GÓC KIẾN THỨC MARKETING Nganh hang kinh doanh
Đối thủ cạnh tranh  GÓC KIẾN THỨC MARKETING Doi thu canh tranh
INSIGHT  GÓC KIẾN THỨC MARKETING INSIGHT

II. Các học phần chuyên ngành

Quản trị thương hiệu  GÓC KIẾN THỨC MARKETING tmc

QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU

shopper marketing  GÓC KIẾN THỨC MARKETING tmc

SHOPPER MARKETING

… đang cập nhật