Goc-kien-thuc

GÓC KIẾN THỨC

Đây là nội dung trọng tâm của dự án “The Marketing Corner”, Cấu trúc của Góc kiến thức gồm có:

Phần 1: NGÀNH MARKETING – LỘ TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP HỌC

 1. Giới thiệu về Ngành Marketing và các chuyên ngành cụ thể trong Marketing
 2. Hướng dẫn đọc hiểu chương trình đào tạo của các trường đại học
 3. Lộ trình tự học Marketing
 4. Phương pháp tự học Marketing

Phần 2: KIẾN THỨC CƠ SỞ CỦA NGÀNH MARKETING

 1. Vị trí và vai trò của các môn học cơ sở ngành
 2. Tóm tắt trọng tâm và các vấn đề cơ bản của từng môn cơ sở ngành

Phần 3: KIẾN THỨC THUỘC NGÀNH MARKETING

Các nội dung trong phần này được trình bày chi tiết, thông qua từng khóa học MIỄN PHÍ/ CÓ PHÍ.

Tất cả bài giảng được nhóm tác giả tự phát triển dựa trên các sách giáo trình chính quy của các trường đại học trong/ ngoài nước và kinh nghiệm làm việc, giảng dạy của nhóm tác giả trong hơn 15 năm giảng dạy đại học tại Việt Nam. Mỗi khoa học gồm có:

  • Lý thuyết: slide bài giảng, nội dung phân tích và ví dụ minh họa
  • Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập
  • Câu hỏi thảo luận
  • Học trực tuyến với giảng viên *

Phần 4: KIẾN THỨC BỔ TRỢ KHÁC

Đây là các kiến thức được cập nhật dựa trên các xu hướng phát triển mới về Marketing và những yêu cầu đối với công việc Marketing trong giai đoạn phát triển Kỹ thuật số