Oops...
Slider with alias slider-1 not found.

TÀI LIỆU:

INTERNET MARKETING

 1. 1
  Giới thiệu học phần IM
 2. 2
  Chương 1 - Tổng quan về IM
 3. 3
  Chương 2 - Website
 4. 4
  Chương 3 - Marketing qua công cụ tìm kiếm
 5. 5
  Chương 4- Marketing qua mạng xã hội
 6. 6
  Chương 5 - Marketing mối quan hệ trực tuyến
 7. 7
  Chương 6 - Quảng cáo trực tuyến
 8. 8
  Chương 7: Lập kế hoạch Internet Marketing

  1. Chương 7: Lập kế hoạch Internet Marketing: Tải về
  2. Tham khảo kế hoạch (Bài làm tốt)
  3. Tham khảo kế hoạch (Bài làm chưa tốt) 

  * Lưu ý: Sinh viên tải về cả 2 file mẫu, khi giảng thay vì nói Lý thuyết nhiều, GV sẽ sử dụng thông tin trong 2 bài mẫu để phân tích và đưa nhận xét về những điểm ĐẠT và HẠN CHẾ của bài làm

 9. 9
  * YÊU CẦU VIẾT BÁO CÁO CUỐI KHÓA

TRADE MARKETING

 1. 1
  Giới thiệu HP Marketing Thương Mại

  Tải về: Giới thiệu HP Marketing Thương Mại

 2. 2
  Chương 1 - Tổng quan Trade Marketing
 3. 3
  Chương 2 - Hiểu về Ngành hàng và Thương hiệu
 4. 4
  Chương 3 - Danh mục Thương hiệu và sản phẩm
 5. 5
  Chương 4 - Thấu hiểu người mua hàng (Shopper Insight)
 6. 6
  Chương 5 - Nghiên cứu thị trường trong Trade Marketing
 7. 7
  Chương 6 - Phân tích hệ thống phân phối
 8. 8
  Chương 7 - Kích hoạt thương hiệu tại điểm bán
 9. 9
  Chương 8 - Khuyến mại
 10. 10
  Chương 9 - Trưng bày
 11. 11
  Chương 10 - Lập kế hoạch Trade Marketing

NGUYÊN LÝ MARKETING

 1. 1
  Giới thiệu HP Nguyên lý Marketing
 2. 2
  Tình huống thảo luận trên lớp
 3. 3
  Chương 1 - Tổng quan về Marketing
 4. 4
  Chương 2: Môi trường Marketing
 5. 5
  Chương 3: Nghiên cứu Marketing
 6. 6
  Chương 4: Hành vi khách hàng
 7. 7
  Chương 5: Chiến lược S.T.P
 8. 8
  Chương 6: Chiến lược sản phẩm
 9. 9
  Chương 7: Chiến lược giá
 10. 10
  Chương 8: Chiến lược phân phối
 11. 11
  Chương 9: Chiến lược truyền thông