Các kiến thức đại cương cần thiết để bước vào lĩnh vực kinh tế giúp người học hiểu được cách vận hành nền kinh tế của một quốc gia (vĩ mô) và các yếu tố trong hệ thống kinh doanh của doanh nghiệp (vi mô).

KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG

Xác suất thống kê trong marketing

XÁC SUẤT – THỐNG KÊ

kinh tế vi mô

KINH TẾ VI MÔ

kinh tế vĩ mô

KINH TẾ VĨ MÔ

KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH

Nguyên lý kế toán

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

Quản trị tài chính

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Quản trị dự án

QUẢN TRỊ DỰ ÁN

Kinh tế lượng

KINH TẾ LƯỢNG

Quản trị học

QUẢN TRỊ HỌC

Quản trị bán hàng

QUẢN TRỊ BÁN HÀNG

Quản trị nhân sự

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Thương mại điện tử

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Văn hóa doanh nghiệp

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP