06/03/2020

“Kinh tế vi mô” – Microeconomics

Kinh tế vi mô là gì?

Kinh tế vi mô (microeconomics) là ngành của kinh tế học quan tâm nghiên cứu hành vi của người tiêu dùng và doanh nghiệp cũng như quá trình xác định giá và lượng của các đầu vào nhân tố và sản phẩm trong các thị trường cụ thể. Trong phân tích kinh tế vĩ mô, người ta nghiên cứu cách thức phân bổ nguồn lực kinh tế khan hiếm cho các mục đích sử dụng khác nhau và tìm cách phát hiện những yếu tố chiến lược, quyết định việc sử dụng nguồn lực một cách có hiệu quả.
(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tại sao học Marketing lại phải học kinh tế vi mô

Kinh tế vi mô sẽ cung cấp cho người học Marketing những nền tảng cốt lõi nhất để vận hành một Doanh nghiệp sản xuất. Môn học cung cấp những kiến thức chuyên sâu về cung cầu, quá trình chuyển đổi đầu vào thành đầu ra, chi phí sản xuất, lợi nhuận biên, giá cả ….

Trong lúc học, người học cần thấm nhuần những nội dung kiến thức được truyền tải để hỗ trợ cho học phần “Nguyên lý marketing” hay “Marketing căn bản”. Đặc biệt trong khi học nguyên lý marketing có chương về “Chiến lược định giá sản phẩm” – đây là chương hoàn toàn ứng dụng trên nền tảng của Kinh tế vi mô nên nếu nắm chắc học phần này, người học sẽ hiểu rõ về nguyên lý marketing và hiểu được mục tiêu của các hoạt động marketing trong hoạt động quản lý của doanh nghiệp.

Một số khái niệm cơ bản của kinh tế học vi mô

Nghiên cứu về kinh tế học vi mô bao gồm một số khái niệm chính, bao gồm (nhưng không giới hạn):

Cung cầu, cung và cân bằng (Demand, supply and equilibrium): Lý thuyết cung và cầu giúp xác định giá trong một thị trường cạnh tranh. Trong một thị trường cạnh tranh hoàn hảo, nó kết luận rằng giá mà người tiêu dùng yêu cầu được cung cấp bởi các nhà sản xuất. Điều đó dẫn đến điểm cân bằng cung cầu kinh tế.

Lý thuyết sản xuất (Production theory): Đây là nghiên cứu về sản xuất – hoặc quá trình chuyển đổi đầu vào thành đầu ra.

Chi phí sản xuất (Costs of production): Lý thuyết này nói rằng giá của hàng hóa hoặc dịch vụ được xác định bởi chi phí của các nguồn lực đi vào làm để làm nó.

Kinh tế lao động (Labor economics): là cần phải hiểu được chức năng và động lực của thị trường lao động. Nó xem xét các nhà cung cấp dịch vụ lao động (hoặc người lao động), nhu cầu về dịch vụ này (người sử dụng lao động), và cố gắng hiểu mô hình tiền lương, việc làm và thu nhập.

Bài giảng kinh tế vi mô

Bài giảng slide powerpoint:

Ôn tập tóm tắt kinh tế vi mô

Bài tập kinh tế Vi mô kèm bài giải

Câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế vi mô

Kiến thức cơ sở ngành Marketing

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.