nguyen ngoc bich tram
Ms. Bích Trâm
Project Manager
Quản lý dự án: Lên kế hoạch vận hành dự án, kiểm soát tiến độ dự án và phụ trách kiểm duyệt các nội dung được đăng tải
Mai van thanh
Mr. Văn Thành
Media manager
Phụ trách sản xuất: Định hướng sáng tạo và triển khai, xây dựng các ấn phẩm media
Mr. Quang Đỗ
Content Moderator
Phụ trách nội dung: Định hướng sáng tạo, xây dựng kế hoạch và triển khai nội dung trên các kênh truyền thông của dự án