24/06/2020

Tổng hợp bài tập “Phân tích tài sản online của doanh nghiệp” học kỳ đầu 2020 (Lớp CLC)

CLC.17DMA1

Đề tài nhóm 1: kat jewelry, ddreamer, shimmer silver

https://www.slideshare.net/secret/GXjUwAkiDxUvKQ

Đề tài nhóm 2: tous les jours, givral, brodard bakery

https://www.slideshare.net/secret/tbcRZNIW5DK1E5

Đề tài nhóm 3: lann, shimmer, floralpunk

https://www.slideshare.net/secret/L7TYEaXT2tfn9Z

CLC.17DMA2

Đề tài nhóm 1: foody, cooky, diadiemanuong

https://www.slideshare.net/secret/4tQeeNhPUHto99

Đề tài nhóm 2: highlands, thecoffeehouse, trungnguyen

https://www.slideshare.net/secret/CgdoA2Ujk2Yg87

Đề tài nhóm 3: lider, sx invasion, you and yours shop

https://www.slideshare.net/secret/zM2Elh4FBlK0Xl

Related posts:

Uncategorized

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *