Tổng hợp bài tập “Phân tích tài sản online của doanh nghiệp” học kỳ đầu 2020 (Lớp CLC)

CLC.17DMA1 Đề tài nhóm 1: kat jewelry, ddreamer, shimmer silver https://www.slideshare.net/secret/GXjUwAkiDxUvKQ Đề tài nhóm 2: tous les jours, givral, brodard bakery https://www.slideshare.net/secret/tbcRZNIW5DK1E5 Đề tài nhóm 3: lann, shimmer, floralpunk https://www.slideshare.net/secret/L7TYEaXT2tfn9Z CLC.17DMA2 Đề tài nhóm 1: foody, cooky, diadiemanuong https://www.slideshare.net/secret/4tQeeNhPUHto99 Đề tài nhóm 2: highlands, thecoffeehouse, trungnguyen https://www.slideshare.net/secret/CgdoA2Ujk2Yg87 Đề tài nhóm 3: lider, sx invasion, you […]

Uncategorized